Wednesday, June 24, 2009

The violent Conflicts in Iran: Why is the World Silent?

השמאל האירופי, הדמוקרטים, הליברלים, מנהיגי המערב - כולם משתוללים כשישראל תוקפת ברצועת עזה. איפה הם עכשיו? למה אובמה, בלייר וסרקוזי ממשיכים לשבת על הגדר בשעה שהמשטר באיראן טובח במפגינים ורומס את זכותם הבסיסית להביע מחאה?

The European Left, the Democrats, the Liberals, the leaders of the West, all go rampant when Israel attacks the Gaza Strip. Where are they now? Why Obama, Blair, Sarkozy keep on sitting on the fence at the time that Iranian Regime is slaughtering protestors and crushing their basic right to be able to protest?

בן כספית ובן דרור ימיני| 22/6/2009

By Ben Kaspit and Ben Dror Yemini | 22/6/2009

תגידו, איפה כולם? לאן נעלמו כל אלה שהפגינו נגד הברוטליות של ישראל בעופרת יצוקה, או במלחמת לבנון השנייה, או בחומת מגן, או אפילו בהאג, כשנגררנו לשם בשערותינו אחרי שהעזנו לנסות לבנות מכשול הפרדה בינינו לבין המתאבדים? רואים הפגנות פה ושם, אבל אלה בעיקר גולים איראנים. אירופה, בעיקרון, שלווה ורוגעת. גם אמריקה. פה כמה עשרות, שם כמה מאות. מה, הם נגוזו רק בגלל שזה טהרן, ולא כאן?

Tell me, where is everyone? To where have they vanished, all those who protested against Israel’s violence during Operation Cast, Lead or the Second Lebanon War, or Defense Shield or even the Hague when we were dragged there by our hair when we dared to try build a separation barrier between us and the suicide bomber? Here and there we see protests but they are mainly Iranian immigrants. In principle, Europe is calm and relaxed. Likewise, the USA. Here few dozens, there few thousands. What, they have vanished because it is Teheran, and not here?. Is it possible that all those Europeans who chase peace and justice, British professors who strive for freedom and equality, the friends who fill up the newspapers, the magazines, the academic gazettes with their variety of different demands the ban Israel, undermining Zionism, and blame us and our country for all of the world’s suffering and morbidity, have gone on a long vacation?

דווקא כשבריוני הבסיג' החלו לשחוט אזרחים תמימים בכיכר העיר טהרן? מה, הם לא מחוברים לאינטרנט? אין להם יו-טיוב? וירוס נוראי פגע להם במחשב? בלוטות הצדק שלהם הוסרו בניתוח כירורגי מסובך (כדי להיות מושתלות מחדש בהצלחה לקראת העימות הבא בעזה)? איך זה יכול להיות שכשיהודי הורג מוסלמי כל העולם רותח, וכשהאיסלאם הקיצוני טובח באזרחיו, שכל חטאם הוא השאיפה לחופש, העולם שותק?

Now of all times, when the Basij militia forces hooligans have begun slaughtering innocent civilians in the city squares of Tehran? What, they are not connected to the Internet? They do not have YouTube? Terrible virus infected their computer? Their justice glands were removed in a complicated surgical procedure (so they can be successfully re-transplanted for the next conflict or operation in Gaza)? How can it be that when a Jew kills a Muslim, the entire world boils, and when extreme Islam regime slaughters its citizens their only sin is their strive for freedom, the world is silent?

תארו לעצמכם שזה לא היה קורה עכשיו בטהרן, אלא, כאמור, כאן. נניח בשכם. הפגנות ספונטניות של פלסטינים היו הופכות למרחץ דמים מתמשך. אנשי משמר הגבול חמושים בסכינים, על אופנועים, היו שוחטים מפגינים. צעירה הייתה מופלת על ידי צלף בצהרי היום, וגוססת לעין המצלמה.

Can you imagine that this was not happening now in Teheran, rather, as noted, here; let us say in Shchem (Bablus). The Palestinians spontaneous protests would have turned into an on going blood bath. The border patrol troops, armed with knives, on motorbikes would have slaughtering protestors. A young woman would have been shot in the bight day light by a sniper, dying in front of the camera.

אובמה מגמגם

Obama is stuttering

בעצם, למה לדמיין? אפשר פשוט להיזכר מה קרה עם הילד מוחמד א-דורה. איך העניין (הקשה מאד, צריך להודות) הזה שטף את העולם מקצה לקצה. זה שאחר כך בא תחקיר עצמאי והעלה שאלות קשות באשר לזהות הנשק ממנו נורה א-דורה, לא משנה שום דבר לאף אחד. הציונים אחראים, וזהו.

Actually, why imagine? It is possible to simply recall what happened with the Al-Dura kid. This issue (we need to admit very difficult) flooded the world from one end to another. The fact that afterward came an independent investigation that arose difficult questions regarding the type of the weapon from which Al-Dura was shot, did not make any difference to anyone. The Zionists were responsible for that.

ואיפה מנהיגי העולם? איפה היכולת הרטורית המופלאה של ברק אובמה? לאן נעלם אוצר המילים הנשגבות שלו? איפה היצר, שאמור להיות מובנה בנשיא אמריקאי באשר הוא, להגן ולהיחלץ לטובתם של שוחרי חופש בכל מקום על פני כדור הארץ? מה זה הגמגום הזה?

And where are the leaders of the world? Where is Obama’s wonderful rhetoric ability? Where has his sublime treasure of words disappeared to? Where is the inclination that is supposed to be built in any American President to defend and to come to the aid of those who seek freedom anywhere on the face of the planet? What is this stutter?

מישהו, שמחובר להוויה האיראנית והבטחונית, אמר אתמול שאם אובמה היה מדגים בעניין האיראני רבע מהנחישות בה הסתער על ההתנחלויות בשטחים, הכל היה נראה אחרת.

Someone who is connected to the Iranian events and security said yesterday that if Obama would have demonstrated in regard to the Iranian issue a quarter of his determination that his demonstrates when he attacks Israel on the settlements in the territories issue, everything would have looked different.

"המפגינים באיראן משוועים לעזרה", אומר האיש, שמילא שנים ארוכות מאד תפקידים בכירים מאד, "הם צריכים לדעת שיש להם גב, שיש עולם שלם שתומך בהם, אבל במקום זה הם רואים אדישות. וזה קורה בשלב קריטי כל כך של המאבק הזה על נשמתה של איראן ועל חרות העם האיראני. וזה עצוב".

“The protestors in Iran are begging for help,” the man, who served for many years in senior posts, said. “They need to know that they have a back, that there is a world out there that supports them, but instead they see apathy. That is all happening in a very critical stage of this struggle on the soul of Iran and on the freedom of the Iranian people. It is so sad.”

המערב נותר אדיש

The West is indifferent

או, למשל, האיחוד האירופי. זה שרוממות הצדק והשלום על שפתיו כל ימות השנה. למה שלא יצהירו ראשיו, בפה מלא, שהעולם רוצה לראות איראן דמוקרטית וחופשיה ויתמוך בה תמיכה לא מסוייגת? יכול להיות שלשונם של אירופים רבים מדי מחוברת, עדיין, למקומות אפלים? התירוץ העלוב על פיו תמיכה כזו תספק לחמינאי ואחמדינג'אד אמתלה לכנות את המפגינים "סוכני המערב", לא מחזיק מים. שהרי גם כך הם מכנים אותם "סוכני המערב", אז מה זה כבר משנה? לחשוב שרק לפני חצי שנה, כשאירופה הוצפה בהפגנות נגד ישראל, נשאו שמאלנים ואיסלאמיסטים את תמונות נסראללה, בן טיפוחיו של משטר האייתוללות. העובדה שמדובר במשטר חשוך לא הפריעה להם. מדובר בטירוף, אבל הוא מחלחל ומשפיע על המערב העייף. אם יש כאן עולם חופשי באמת, יופע מיד! ויטיל, למשל, סנקציות על הטובחים בבני עמם. כפי שהטיל על קוריאה הצפונית, או על המשטר הצבאי בבורמה. זוהי רק שאלה של רצון, לא של יכולת.

Or for example, the European Union (EU). The one that the height of justice and peace is on its lips each day of the year. Why its leaders aren’t declaring openly (with open mouth) that the world wants Iran free and democratic and will give her unconditional support? Could it be that the tongue of too many Europeans is still attached to dark places? The poor excuse that such support will be sufficient for Khamenei and Ahmadinejad to have a pretext to call the protestors “the West Agents,” does not hold water. As it is they call them “the West Agents,” so what is the difference? To think that only half a year ago, when Europe was flooded with demonstrations against Israel, Leftists and Islamists carried pictures of Nasrallah the proxy child of the Ayatollahs’ regime. The fact that we are talking about a dark regime did not bother them. We are speaking about mania but it does not seep in and affect the tired West. If there is a truly free world, let it appear at once! And will, for instance, impose sanctions on those who slaughter their people. Just like they imposed sanctions on North Korea and the Burmese regime. It is a matter of will not ability.

כנראה שמשהו קורה לדבקות העולמית בצדק ושוויון, כשמגיעים לאיראן. הדיכוי גלוי וידוע. עידן האינטרנט מעביר הכל בשידור חי. טוב שכך. בריונים מטעם המשטר יורים ודוקרים המוני מפגינים, שזועקים לחופש.

Apparently, when it comes to Iran, something happens to the international community adherence to justice and peace. The oppression is clear and known. The Internet age transmits everything live. And this is good. Bullies on behalf of the regime are shooting and stabbing many protestors that are screaming for freedom

צריך יותר? כנראה שכן. כי זה לא עוזר. המערב נותר אדיש. אובמה מנומס. למה שלא יהיה, הרי הוא שואף לדיאלוג עם האייתוללות. וזה יפה, באמת שזה יפה, הבעיה היא שבשלב הזה אין דיאלוג, אבל יש מוות ורצח ברחובות. בשלב הזה צריך לשכוח לרגע את כללי הנימוס.

Do we need anything else? Apparently yes. Because this will not help. The West remains pathetic. Obama is inexperienced. And why he should not be, after all he aims for a dialogue with the Ayatollahs. And this is nice, really nice, the problem is that at this stage there is no dialogue, but there is death and murder in the streets. At this stage there is a need to forget the manners rules.

ממשיכים לשבת על הגדר

Continuing sitting on the fence

הקולות שמשמיע אובמה מעוררים חשש פן יש לנו, בעצם, עסק עם מהדורה מחודשת של צ'מברליין. פייסנות היא תכונה חיובית, בעיקר כשהיא באה אחרי לוחמנותו המגושמת של ג'ורג' בוש, אבל כשפייסנות הופכת לעיוורון, אנחנו בבעיה.

The voices that Obama makes raise the suspicion that perhaps we have in fact business with a new version of Chamberlain. Appeasement is a good quality especially when it comes after George Bush’s clumsy militarism, but when appeasement becomes blindness, we have a serious problem.

קולה האמיץ של אנגלה מרקל, שפירסמה אתמול הודעת תמיכה נחרצת בעם האיראני ובזכותו לחופש, הוא, בינתיים, קול קורא במדבר המערבי. חבל רק שהיא לא מודיעה על חרם כלכלי, על רקע העובדה שמדובר במדינה האירופית המושקעת ביותר בהקמת תשתיות באיראן.

The brave voice of Angela Markel, who, yesterday, announced her peremptory support for the Iranian nation and its right for freedom, is for the meantime a voice calling in the West desert. It is a pity though that she does not declare a total economic sanction, based on the fact that we are talking about a European country that is the most invested in Iran’s infrastructure.

הצטרף אליה שר החוץ הבריטי מיליבנד. זה מעט, זה מאוחר, זה לא מספיק. מיליוני דורשי חרות יוצאים לרחובות באיראן, והמערב על הגדר. רגל פה, רגל שם.

The British Foreign Secretary David Miliband joined her. It is too late, it is not enough. Mullions, demanding freedom, went into the streets in Iran. And the West in on the fence. One foot here, one foot there.

יש איסלאם אחר. היום זה כבר ברור. אפילו באיראן. יש מיליוני מוסלמים שתומכים בחופש, בזכויות אדם, בשוויון מעמד האשה. המיליונים הללו מתעבים את חמינאי, וגם את צ'אבז, וגם את נסראללה. אבל חלק מהשמאל העולמי מעדיף עליהם את משטר האייתוללות.

There is another Islam. Today it is already clear. Even in Iran. There, there are millions of Muslims who support freedom, human rights, and women’s equality. These millions despise Khamenei, also Chaves, and also Nasrallah. However, part of the tired Left prefers the Ayatollahs’ regime to them.

העיקר שיניפו דגלים נגד ישראל ואמריקה. השאלה היא למה הדמוקרטים, והליברלים, ואובמה, ובלייר, וסרקוזי, ממשיכים לשבת על הגדר. זו אינה גדר של הפרדה, זוהי גדר הבושה.

The main thing that they wave flags against Israel and the USA. The question is why the Democrats, the Liberals, and Obama, and Blair, and Sarkozy continue sitting on the fence. It is not a separation wall, it a fence of shame.http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/906/744.html.

No comments: